ABM SOLID
PL EN

Informacje finansowe


WYBRANE DANE FINANSOWE
2016
(tys. zł)
2015
(tys. zł)
2014
(tys. zł)
2013
(tys. zł)
2012
(tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
42 433 56 642 57 215 62 643 134 799
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
7 327 6 307 9 981 303 - 134 748
Zysk (strata) brutto
2 193 937 1 847 - 2 853 - 189 830
Zysk (strata) netto
1 882 1 346 2 078 727 - 210 065
Aktywa razem
88 837 100 957 116 269 122 219 175 296
obowiązania i rezerwy na zobowiązania
253 379 267 227 283 891 291 919 347 697
Zobowiązania długoterminowe
16 031 23 893 17 678 19 399 25 339
Zobowiązania krótkoterminowe
237 348 243 334 266 213 272 520 320 358
Kapitał własny
-164 542 -166 270 -167 621 - 169 700 -170 401
Kapitał zakładowy
3 412 3 412 3 412 3 412 3 412
Liczba akcji
793 450 793 450 7 934 500 7 934 500 7 934 500
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0 0 0 0 0